Posiadamy zintegrowany system zarządzania ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usługowe MARIO Mariusz Grzęda, z siedzibą 80-958 Gdańsk, ul Na Ostrowiu 1 bud. 520, email: biuro@gsmario.pl;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym poprzez obsługę ofert opracowywanych na Państwa zapytanie;
 3. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług administratora, Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy;
 4. Przetwarzanie są następujące kategorie danych:
  1. dane kontaktowe Państwa Przedstawiciela w postaci, w tym imię i nazwisko, nr telefonu, adres email,
  2. dane niezbędne do wykonania usługi, w tym adres wykonania usługi,
  3. dane niezbędne do rozliczenia zrealizowanej usługi (nazwa firmy, numer NIP)
 5. Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Biuro Usługowe MARIO są:
  1. pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych, oraz
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Biuro Usługowe MARIO. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nich ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Biuro Usługowe MARIO. Biuro Usługowe MARIO ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Pani/Pana prywatność.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 7. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres:
  1. istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  2. czasu trwania współpracy, w którym dane zostały przekazane Administratorowi,
  3. czasu przechowywania dokumentów rozliczeniowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.